LUYỆN CHỦ ĐỀ Cấu trúc di truyền quần thể tự phối và giao phối gần

NHẬN BIẾT (19%)

THÔNG HIỂU (19%)

VẬN DỤNG (62%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,2AA: 0,5Aa: 0,3aa. Tần số alen A của quần thể là