LUYỆN CHỦ ĐỀ Học thuyết tiến hóa hiện đại

NHẬN BIẾT (54%)

THÔNG HIỂU (40%)

VẬN DỤNG (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể mang đến quần thể những alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?