LUYỆN CHỦ ĐỀ Quy luật phân ly độc lập

NHẬN BIẾT (5%)

THÔNG HIỂU (5%)

VẬN DỤNG (83%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường tạo được số loại giao tử tối đa là