Bài tập về sự hô hấp tế bào

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP 

1. Khái niệm

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng ATP.
PT: C6H12O6 + O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (ATP)

- Quá trình hô hấp tế bào xảy ra trong ty thể, các phản ứng diễn ra nhờ các enzyme xúc tác.

2. Bản chất

- Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử. Thông qua chuỗi các phản ứng này phân tử glucôzơ được phân giải từ từ, năng lượng giải phóng không ồ ạt.

Phương trình phản ứng hô hấp

- Tốc độ quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, ngoài ra còn có các yếu tố khác như: enzim, nhiệt độ ...

II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP 

Các giai đoạn của quá trình hô hấp
Năng lượng của hô hấp

Số ATP thu được sau khi oxy hóa hoàn toàn 1 phân tử glucose là 38 ATP (nếu coi 1 NADH tạo ra 3 ATP, 1 FADH2 tạo ra 2 ATP).

Trên thực tế thì hiệu suất thấp hơn, ở sinh vật nhân thực, các tài liệu hiện nay thường tính trung bình 1 NADH tạo ra 2,5 ATP, 1 FADH2 tạo ra 1,5 ATP. Do đó, 1 phân tử glucose chỉ tạo ra 32ATP

III. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CÁC CHẤT KHÁC

- Phân giải prôtêin: prôtêin được phân giải thành axit amin rồi biến đổi thành axêtyl–CoA đi vào chu trình Crep.

- Phân giải lipit: lipit được phân giải thành axit béo và glixêrol rồi biến đổi thành axêtyl–CoA và đi vào chu trình Crep.

Phân giải các chất trong tế bào

Luyện bài tập vận dụng tại đây!