Biện pháp tu từ

- Tu từ về ngữ âm: điệp âm, điệp vần, điệp thanh,… (tạo âm hưởng và nhịp điệu cho câu).

- Tu từ về từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản, chơi chữ, nói giảm, nói tránh, thậm xưng…

- Tu từ về cú pháp: lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!