Câu chẻ

I. Định nghĩa câu chẻ

Câu chẻ hay còn gọi là câu nhấn mạnh (Cleft sentences ) theo đúng như tên gọi của nó, dùng để khi ta muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay sự việc nào đó. Câu thường chia làm hai vế, một vế chính và một vế là mệnh đề quan hệ sử dụng that, who, when, while… 

II. Cấu trúc câu chẻ

1. Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

It is/was + S (người) + who/that + V
 It is/was + S (vật) + that + V

Ex: 

- Mr. Hung teaches English at my school.

=> It is Mr Hung who/that teaches English at my school.

(Thầy Hùng dạy tiếng Anh ở trường tôi.)

- My dog made neighbors very scared.

=> It was my dog that made neighbors very scared.

(Con chó của tôi làm hàng xóm sợ.)

 

2. Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ

It is/was + O (người) + that/whom + S + V
 It is/was +O  (vật) + that + S + V

Ex:

- He gave his wife the whole confidential document.

=> It was his wife that/whom he gave the whole confidential document.

=> It was the whole confidential document that he gave his wife.

(Anh ấy đưa cho vợ mình toàn bộ tài liệu mật.)

 

3. Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ

It is/was + cụm trạng ngữ + that + S + V

 

Ex:

They are going to hold their wedding party on the beach.

=> It is on the beach that they are going to hold their wedding party.

(Họ dự định tổ chức đám cưới trên bãi biển.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!