Điện năng và công suất điện - Định luật Jun-Lenxo

1. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

a. Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính:

\({\bf{A}} = {\bf{Uq}} = {\bf{UIt}}\)

Trong đó:

+ U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

+ I (A) cường độ dòng điện qua mạch

+ t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch

1KWh = 3600.000 J

b. Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó.

 \(P = \dfrac{A}{t} = {\mathbf{UI}}\left( {\mathbf{W}} \right)\)

c. Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn)

\({\bf{Q}} = {\bf{R}}{{\bf{I}}^{\bf{2}}}{\bf{t}}\)

2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN

a. Công của nguồn điện

- Công của nguồn điện là công của dòng điện chạy trong toàn mạch.

Biểu thức: \({{\bf{A}}_{{\bf{ng}}}} = {\bf{qE}} = {\bf{EIt}}\)

b. Công suất của nguồn điện

- Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ của toàn mạch.

\({{\bf{P}}_{{\bf{ng}}}} = \dfrac{A}{t} = {\rm{ }}{\bf{E}}.{\bf{I}}\)

3. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ CHỈ TỎA NHIỆT

a. Công: \({\bf{A}} = {\bf{UIt}} = {\bf{R}}{{\bf{I}}^{\bf{2}}}{\bf{t}} = \frac{{{U^2}}}{R}t\)

b. Công suất :  \({\bf{P}} = {\bf{UI}} = {\bf{R}}{{\bf{I}}^{\bf{2}}} = \frac{{{U^2}}}{R}\).

4. HIỆU SUẤT NGUỒN DIỆN

\({\bf{H}} = \dfrac{{{A_{có ích}}}}{A}\, = \,\frac{{{U_N}}}{E}\, = \,\frac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!