Định luật Ôm cho toàn mạch

I. Công thức định luật Ôm

- Định luật Ôm cho đoạn mạch:

\(I = \dfrac{U}{R}\) hay \(U = I.R\)

- Định luật Ôm cho toàn mạch:

\(I = \frac{E}{{{R_N} + r}}\)

- Độ giảm thế trên đoạn mạch: \({U_N} = I.{R_N} = E - I.r\)

- Suất điện động của nguồn: \(E = I\left( {{R_N} + r} \right)\)

Trong đó:

+ E, r là suất điện động và điện trở trong của nguồn

+ I là cường độ dòng điện (A)

+ \({R_N}\) là điện trở tương đương của mạch ngoài

II. Ghép nguồn điện thành bộ mắc nối tiếp

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = {E_1} + {E_2} + {E_3} + ... + {E_n}\)

- Điện trở trong của bộ nguồn: \({r_b} = {r_1} + {r_2} + {r_3} + ... + {r_n}\)

- Nếu có n nguồn giống nhau: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = n.E\\{r_b} = n.r\end{array} \right.\)

III. Ghép nguồn điện thành bộ mắc song song (các nguồn giống nhau)

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = E\)

- Điện trở trong bộ nguồn: \({r_b} = \dfrac{r}{n}\)

IV. Ghép nguồn điện thành bộ mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn giống nhau)

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = mE\)

- Điện trở trong bộ nguồn: \({r_b} = \dfrac{{m{\rm{r}}}}{n}\)

- Tổng số nguồn trong bộ nguồn: N = n.m

- Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{{NE}}{{m{\rm{r + nR}}}}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!