Khoảng cách từ giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

I. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

- Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với \(a\) là khoảng cách từ một điểm nào của \(a\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\).

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Kí hiệu: \(d\left( {a,\left( P \right)} \right) = d\left( {A,\left( P \right)} \right)\) trong đó \(A\) là một điểm nào đó nằm trên đường thẳng \(a\).

 

II. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng là khoảng cách từ một điểm bất kì từ mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Kí hiệu: \(d\left( {\left( P \right),\left( Q \right)} \right) = d\left( {A,\left( P \right)} \right) = d\left( {B,\left( Q \right)} \right)\) trong đó \(A\) là một điểm nào đó nằm trong \(\left( Q \right)\) và \(B\) là một điểm nào đó nằm trong \(\left( P \right)\).

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

Luyện bài tập vận dụng tại đây!