Nội dung - Văn học dân gian

- Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tạo tập thể thể hiện nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân lao động về tự nhiên, xã hội nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.

Ví dụ: Sử thi Đăm Săn, ca dao, tục ngữ,..

- Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản về các tác phẩm văn học dân gian đã học như: các chi tiết xuất hiện trong tác phẩm; nội dung chính; bài học được gửi gắm; nhân vật này thuộc tác phẩm dân gian nào....

Ví dụ câu hỏi: 

Hơ Nhị là nhân vật trong đoạn trích nào?

a. Chiến thắng Mtao Mxây

b. Uy-lít-xơ trở về

c. Ra-ma buộc tội

d. Đẻ đất đẻ nước

Luyện bài tập vận dụng tại đây!