Phương pháp giải bài tập tính điện trở dây dẫn, biến trở

I - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

\(R = \rho \frac{l}{S}\)

Trong đó:

       + \(R\) : điện trở của dây dẫn \((\Omega )\)

       + \(\rho \): điện trở suất của dây \((\Omega m)\)

       + \(l\): chiều dài dây \(\left( m \right)\)

       + \(S\): tiết diện của dây \(\left( {{m^2}} \right)\)

II - BIẾN TRỞ 

- Biến trở là một dây dẫn được cấu tạo sao cho nó có thể làm cho điện trở của nó biến thiên từ giá trị Rmin = \(0\) đến \({R_{max}}\)

- Biến trở mắc nối tiếp trong mạch điện thường dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy trong mạch

- Trên biến trở thường ghi \(a(\Omega ) - b\left( A \right)\) nghĩa là \({R_{max}} = a\), cường độ biến trở chịu được là \(b\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!