Phương pháp làm bài tập phân tích dữ kiện

Môn Vật lí trong đề thi đánh giá năng lực nằm ở phần III – Giải quyết vấn đề. Nó gồm 10 câu hỏi bao gồm: các câu hỏi đơn và các câu hỏi kép được đưa ra dưới dạng một đoạn văn cho biết các dữ kiện, bảng số liệu, đồ thị. Từ đó yêu cầu học sinh phải có kỹ năng phân tích để giải quyết vấn đề.

I. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm Vật lí

Dạng 1: Biểu diễn dữ liệu

Trình bày các đồ thị và biểu đồ tương tự như trong các tạp chí khoa học được sử dụng để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về xu hướng và mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các biến. Biểu đồ đường thẳng và phân tán hình thành nhiều chủ đề biểu diễn dữ liệu.

Dạng 2: Tóm tắt nghiên cứu

Một hoặc nhiều thí nghiệm được thực hiện bởi một sinh viên hoặc nhà khoa học được trình bày cho sinh viên. Những câu hỏi này tập trung vào thiết kế thí nghiệm, cơ sở lý luận và giải thích các kết quả thí nghiệm. Học sinh thường được hỏi tại sao một thứ tự nhất định của các bước nghiên cứu lại cần thiết dựa trên thông tin có trong đoạn văn hoặc tại sao kết quả của một học sinh có thể đúng hơn kết quả của người khác.

Dạng 3: Quan điểm mâu thuẫn

Một số giả thuyết từ các nhà khoa học hoặc sinh viên khác nhau được đưa ra nhằm giải thích một hiện tượng vật lý. Đôi khi học sinh được yêu cầu xác định tuyên bố nào không dựa trên bằng chứng được trình bày trong đoạn văn hoặc cách hai lập luận có thể được đối chiếu với dữ liệu bổ sung. So sánh các quan điểm thay thế với cả dữ liệu rõ ràng và ngầm định là mục đích chính của phần này.

Dạng 4: Phân tích bài toán

Một bài tập được đưa ra với các số liệu, dữ kiện. Yêu cầu học sinh dựa vào các dữ kiện đó kết hợp với các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.

II. Phương pháp làm bài

Phần khoa học tự nhiên là sự kết hợp của sinh học, hóa học và vật lý. Tuy nhiên, nó không yêu cầu kiến thức trực tiếp về chủ đề, nhưng nó yêu cầu một lượng đáng kể kỹ năng đọc hiểu và phân tích. Hãy nhớ rằng tất cả các câu trả lời cho các câu hỏi về đoạn văn phải được tìm thấy trong đoạn văn có thể giúp hướng dẫn việc học lại từ đầu. Học sinh không nhất thiết phải ghi nhớ hoàn toàn một chủ đề nhưng phải thành thạo trong việc đọc phản biện, tư duy phản biện và giải thích các bảng số liệu, đồ thị.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!