Thể thơ - Văn học trung đại

* Khái niệm:

 - Thơ Đường Luật là các bài thơ được làm dựa theo niêm luật của thơ đời nhà Đường. Loại thơ này rất thịnh hành vào đời Nhà Đường, Trung Hoa (Sơ Đường: thế kỷ thứ 7-8; Thịnh Đường: TK thứ 8; Trung Đường: cuối TK 8 và đầu TK 9; Vãn Đường: TK 9), và lan truyền đến các nước lân cận như Việt Nam, Nhật Bản.

- Theo số câu trong bài, thơ Đường luật chia ra làm hai lối Tứ tuyệt (4 câu) và Bát cú (8 câu). Trong hai lối ấy, lối bát cú là lối chính, mà bát cú vần bằng là phổ biến hơn cả.

- Các thể thơ tiêu biểu:

+ Ngũ ngôn tứ tuyệt (5 tiếng, 4 câu)

+ Thất ngôn tứ tuyệt (7 tiếng, 4 câu)

+ Ngũ ngôn bát cú (5 tiếng, 8 câu)

+ Thất ngôn bát cú (7 tiếng, 8 câu)

Ví dụ thơ Đường luật:

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
Cô vân mạn mạn độ thiên không.
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng.

(Chiều tối - Hồ Chí Minh)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!