Thể tích khối hộp

I. Thể tích khối hộp, khối lăng trụ

- Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Thể tích khối lập phương cạnh \(a:V = {a^3}\).

- Thể tích khối lăng trụ: \(V = S.h\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

II. Tính thể tích khối lăng trụ xiên

Phương pháp chung:

- Bước 1: Xác định đường cao của lăng trụ và tính độ dài đường cao \(h\).

- Bước 2: Tính diện tích đáy \(S\).

- Bước 3: Tính thể tích khối lăng trụ bởi công thức \(V = Sh\).

III. Tính thể tích khối lăng trụ đứng

Phương pháp:

- Bước 1: Xác định diện tích đáy của lăng trụ.

- Bước 2: Xác định chiều cao của lăng trụ (chính là độ dài cạnh bên của lăng trụ).

- Bước 3: Tính thể tích của lăng trụ dựa vào công thức \(V = Sh\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!