LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 30: Viết: Nghe - viết: Thương ông. Phân biệt ch/tr, ac/at Lớp 2

NHẬN BIẾT (12%)

THÔNG HIỂU (59%)

VẬN DỤNG (29%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện