LUYỆN CHỦ ĐỀ Phép nhân Lớp 2

NHẬN BIẾT (19%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (19%)

VẬN DỤNG CAO (29%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện