11 trừ đi một số

I. Kiến thức cần nhớ [KNTTVCS]

Bài toán: Việt có 11 viên bi. Việt cho Nam 5 viên bi. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu viên bi?

1. Trừ bằng cách đếm bớt (đếm lùi)

Đếm bớt 5 (đếm lùi 5) bắt đầu từ 11 :

Vậy: 11 – 5 = 6.

2. Trừ bằng cách tách số

• Tách: 11 = 10 + 1

• 10 – 5 = 5

• 5 + 1 = 6

Vậy: 11 – 5 = 6.

II. Dạng toán: Tính giá trị các phép tính dạng 11 trừ đi một số [KNTTVCS]

Ví dụ 1: Tính 11 – 6.

Phương pháp giải: Tính bằng cách đếm bớt (đếm lùi) hoặc tách số.

Giải:

Cách 1:

Đếm bớt 6 (đếm lùi 6) bắt đầu từ 11 :

Vậy: 11 – 6 = 5.

Cách 2:

•  Tách: 11 = 10 + 1

•  10 – 6 = 4

•  4 + 1 = 5

Vậy: 11 – 6 = 5.

Ví dụ 2: Số ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số bị trừ – Số trừ = Hiệu.

Giải:

Ta có:  11 – 5 = 6

            11 – 9 = 2

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

Ví dụ 3: Tìm chuồng cho mỗi chú thỏ.

Giải:

Ta có:

11 – 8 = 3 ;           11 – 7 = 4

11 – 5 = 6 ;           11 – 6 = 5 ;           11 – 4 = 7.

Vậy mỗi chú thỏ được nối với chuồng tương ứng như sau:

III. Dạng toán: Tính giá trị biểu thức

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ 1: Tính: 11 – 6 + 8.

Giải:

11 – 6 + 8 = 5 + 8 = 13.

Ví dụ 2: Tính: 11 – 3 – 5.

Giải:

11 – 3 – 5 = 8 – 5 = 3.

IV. Dạng toán: Toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề bài.

- Tìm cách giải cho bài toán.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại cách giải và kết quả của bài toán.

Ví dụ: Hà có 11 tờ giấy màu, Hà đã dùng 7 tờ giấy màu để cắt dán bức tranh. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Giải:

Hà còn lại số tờ giấy màu là:

11 – 7 = 4 (tờ)

Đáp số: 4 tờ giấy màu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!