8 cộng với một số

I. Kiến thức cần nhớ

1. Cộng bằng cách đếm thêm (đếm tiếp)

Đếm thêm 5 bắt đầu từ 8 :  \(8 \to 9 \to 10 \to 11 \to 12 \to 13\).

Vậy: 8 + 5 = 13.

2. Cộng bằng cách tách số

• Tách: 5 = 2 + 3

• 8 + 2 = 10

• 10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 5 = 13.

II. Dạng toán: Tính giá trị các phép tính dạng 8 cộng với một số

Phương pháp giải: Tính bằng cách đếm thêm (đếm tiếp) hoặc tách số.

Ví dụ 1: Tính 8 + 6.

Giải:

Ví dụ 2: Tính 8 + 4.

Giải:

Ví dụ 3: Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Giải:

Ta có:  8 + 5 = 13

            8 + 9 = 17

Vậy ta có kết quả như sau:

Ví dụ 4: Tính để tìm trứng cho gà.

Giải:

Ta có:

9 + 8 = 17                    8 + 4 = 12                      8 + 8 = 16

9 + 6 = 15                    9 + 4 = 13                      8 + 6 = 14

Vậy ta có kết quả như sau:

III. Dạng toán: Tính giá trị biểu thức

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ 1: Tính: 5 + 3 + 7.

Giải:

5 + 3 + 7 = 8 + 7 = 15.

Ví dụ 2: Tính: 8 + 4 + 6.

Giải:

8 + 4 + 6 = 12 + 6 = 18.

IV. Dạng toán: Toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề bài.

- Tìm cách giải cho bài toán.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại cách giải và kết quả của bài toán.

Ví dụ: Hà có 8 con tem, Nga có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem?

Giải:

Cả hai bạn có số con tem là:

8 + 7 = 15 (con tem)

Đáp số: 15 con tem.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!