9 cộng với một số

I. Kiến thức cần nhớ

1. Cộng bằng cách đếm thêm (đếm tiếp)

Đếm thêm 5 bắt đầu từ 9 :  \(9 \to 10 \to 11 \to 12 \to 13 \to 14\).

Vậy: 9 + 5 = 14.

2. Cộng bằng cách tách số

• Tách: 5 = 1 + 4

• 9 + 1 = 10

• 10 + 4 = 14

Vậy: 9 + 5 = 14.

II. Dạng toán: Tính giá trị các phép tính dạng 9 cộng với một số

Phương pháp giải: Tính bằng cách đếm thêm (đếm tiếp) hoặc tách số.

Ví dụ 1: Tính 9 + 6.

Giải:

Ví dụ 2: Tính 9 + 2.

Giải:

Ví dụ 3: Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Giải:

Ta có:  9 + 4 = 13

           9 + 8 = 17

Vậy ta có kết quả như sau:

Ví dụ 4: Tìm cá cho mèo.

Giải:

Ta có: 9 + 2 = 11;          9 + 6 = 15;           9 + 3 = 12.

Vậy ta có kết quả như sau:

III. Dạng toán: Tính giá trị biểu thức

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ 1: Tính: 6 + 3 + 8.

Giải:

6 + 3 + 8 = 9 + 8 = 17

Ví dụ 2: Tính: 9 + 7 + 2.

Giải:

9 + 7 + 2 = 16 + 2 = 18

IV. Dạng toán: Toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề bài.

- Tìm cách giải cho bài toán.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại cách giải và kết quả của bài toán.

Ví dụ: Một đoàn tàu có 9 toa. Trong dịp nghỉ lễ, người ta nối thêm 3 toa nữa. Hỏi sau khi nối, đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa?

Giải:

Sau khi nối, đoàn tàu đó có số toa là:

9 + 3 = 12 (toa)

Đáp số: 12 toa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!