Ba điểm thẳng hàng

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Nêu tên ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng).

Ví dụ: Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ sau:

Giải:

Ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ là:

- Ba điểm A, H, M thẳng hàng.

- Ba điểm B, M, C thẳng hàng.

III. Dạng toán: Xác định xem ba điểm cho trước có thẳng hàng hay không

Dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Ví dụ: Kiểm tra xem ba điểm có thẳng hàng hay không?

Giải:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!