Bài 1: Từ chỉ hoạt động, Câu kiểu Ai làm gì

I. Từ chỉ hoạt động

Những từ chỉ hành động của người, con vật được gọi là từ chỉ hoạt động.

- Từ chỉ hoạt động trả lời cho câu hỏi làm gì?

=> Ví dụ: nhặt rau, quét nhà, đi học, nấu cơm

II. Câu chỉ hành động AI làm gì

* Câu chỉ hành động của người, vật có dạng Ai làm gì?

* Ví dụ:

+ Thắng đọc sách.

+ Ngọc vẽ tranh.

+ Bố cuốc đất.

+ Mẹ nấu cơm.

* Đặt và trả lời câu kiểu Ai làm gì?

M: Ai tưới cây?

=> Bạn nhỏ tưới cây.

Bố làm gì?

=> Bố cuốc đất.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!