Bài 10: Đọc: Thời khóa biểu

I. Ghi nhớ bài Thời khóa biểu

1. Nội dung

Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn học của từng ngày trong tuần. Nhờ xem thời khóa biểu chúng ta sẽ chủ động sắp xếp được việc học hành của mình.

2. Liên hệ

Biết học tập khoa học theo thời khóa biểu

II. Tìm hiểu nội dung bài Thời khóa biểu

- Thời khoá biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khoá biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang.

- Các bạn học sinh thường đọc thời khoá biểu theo trình tự thứ – buổi – tiết – môn.

III. Hướng dẫn đọc bài Thời khóa biểu

- Quan sát thời khóa biểu để đọc chính xác các môn có trong từng ngày trong tuần.

- Ví dụ:

Thời khóa biểu của ngày thứ Hai: Buổi sáng: Hoạt động trải nghiệm, Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt, buổi chiều: Tiếng Anh, Tự học có hướng dẫn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!