Bài 12: Đọc: Danh sách học sinh

I. Ghi nhớ Danh sách học sinh

- Liên hệ: Biết lập danh sách học sinh và ghi lại những thông tin liên quan trong danh sách.

II. Tìm hiểu Danh sách học sinh

- Bản danh sách bao gồm: Tên + Danh sách đi kèm

- Bản danh sách cho em biết được những thông tin cần thiết

- Tên người trong bản danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

III. Hướng dẫn đọc Danh sách học sinh

- Đọc theo số thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

- Nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!