Bài 15: Đọc: Cuốn sách của em

I. Ghi nhớ bài Cuốn sách của em

1. Nội dung

Nhận biết được các thông tin in trên bìa sách: Tranh minh họa, tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

2. Liên hệ

Bồi dưỡng tình yêu với sách, rèn thói quen đọc và giữ gìn sách.

II. Tìm hiểu nội dung bài Cuốn sách của em

1. Bố cục

- Về tên sách: đoạn 1

- Về tác giả: đoạn 2

- Về nhà xuất bản: đoạn 3

- Về mục lục: đoạn 4

2. Tìm hiểu nội dung

- Tên sách: thường chứa nhiều ý nghĩa

- Tác giả: người viết sách, báo

- Nhà xuất bản: nơi cuốn sách ra đời

- Mục lục: thể hiện các mục chính và vị trí của chúng trong cuốn sách.

III. Hướng dẫn đọc bài Cuốn sách của em

Đọc to, rõ ràng, mạch lạc những nội dung trong bài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!