Bài 23: Viết: Chữ hoa M

I. Hướng dẫn viết chữ hoa M

1. Cấu tạo:

Gồm nét mọc ngược trái, nét thẳng đứng, nét xiên phải, nét mọc ngược phải.

2. Cách viết:

- Bước 1: Đặt bút dưới đường kẻ ngang 2, viết một nét móc ngược trái, hơi lượn sang phải, dừng dưới ĐK ngang 4, giữa đường kẻ dọc 2 và 3.

- Bước 2: Không nhấc bút, viết nét thẳng đứng, dừng trên ĐK ngang 1.

- Bước 3: Không nhấc bút, viết nét xiên phải, hơi lượn vòng hai đầu, dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 3.

- Bước 4: Không nhấc bút, viết nét móc ngược phải, dừng bút trên ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

II. Viết ứng dụng chữ hoa M

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Mỗi người một vẻ