Bài 9: Viết: Chữ hoa D

I. Hướng dẫn viết Chữ hoa D

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải và nét cong trái.

- Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát ĐK dọc 2 và hơi lượn vòng khi bắt đầu đến ĐK ngang 1 và kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với ĐK ngang 1.

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải (lưng của nét cong phải tiếp xúc với đường kẻ dọc 3) tiếp tục viết liền mạch nét cong trái và dừng bút tại ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2 (Lưng của nét cong trái tiếp xúc với ĐK dọc 1)

II. Viết ứng dụng chữ hoa D

- Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

- Diều sáng bay lưng trời