Bài toán về ít hơn

I. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ: Mai gấp được 8 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 2 cái. Hỏi Nam gấp được mấy cái thuyền?

Tóm tắt

Mai gấp: 8 cái thuyền      

Nam gấp ít hơn Mai: 2 cái

Nam gấp: ... cái thuyền? 

Bài giải

Nam gấp được số cái thuyền là là:

8 – 2 = 6 (cái)

Đáp số: 6 cái thuyền.

Phương pháp giải:

-  Bước 1: Em tìm hiểu bài toán - Tóm tắt

- Bước 2: Em tìm cách giải bài toán.

  Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng bé, ta thường sử dụng phép trừ.

- Bước 3: Em giải bài toán.

- Bước 4: Em kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

II. Dạng toán: Toán có lời văn về ít hơn một số đơn vị

Xem lại phần Phương pháp giải ở mục 2 phần I.

Ví dụ: Ngăn trên có 12 quyển sách. Ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?

Giải:

Tóm tắt

Ngăn trên: 12 quyển sách

Ngăn dưới ít hơn ngăn trên: 4 quyển sách

Ngăn dưới: ... quyển sách?

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

12 – 4 = 8 (quyển sách)

Đáp số: 8 quyển sách.

III. Dạng toán: Giải bài toán theo tóm tắt

Tìm hiểu phần tóm tắt xem bài toán cho biết gì, hỏi gì, từ đó tìm phép tính thích hợp rồi giải bài toán.

Ví dụ: Giải bài toán theo tóm tắt:

Sơn:  16 viên bi

Minh ít hơn Sơn: 4 viên bi

Minh: ... viên bi?

Giải:

Minh có số viên bi là:

16 – 4 = 12 (viên bi)

Đáp số: 12 viên bi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!