Bài toán về nhiều hơn

I. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ: Có 6 bông hoa màu đỏ, số bông hoa màu vàng nhiều hơn số bông hoa màu đỏ là 3 bông. Hỏi có bao nhiêu bông hoa màu vàng?

Tóm tắt

Hoa màu đỏ:                                        6 bông

Hoa màu vàng nhiêu hơn hoa màu đỏ: 3 bông   

Hoa màu vàng:                                   ... bông?

Bài giải

Số bông hoa màu vàng là:

6 + 3 = 9 (bông)

Đáp số: 9 bông hoa.

=> Phương pháp giải:

- Bước 1: Em tìm hiểu bài toán - Tóm tắt

- Bước 2: Em tìm cách giải bài toán.

Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng lớn, ta thường sử dụng phép cộng.

- Bước 3: Em giải bài toán.

- Bước 4: Em kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

II. Dạng toán: Toán có lời văn về nhiều hơn một số đơn vị

Xem lại phần Phương pháp giải ở phần I.

Ví dụ: Nam cắt được 9 ngôi sao, Khánh cắt được nhiều hơn Nam 3 ngôi sao. Hỏi Khánh cắt được bao nhiêu ngôi sao?

Tóm tắt

Nam cắt:                            9 ngôi sao

Khánh cắt nhiều hơn Nam: 3 ngôi sao  

Khánh cắt:                       ... ngôi sao?

Bài giải

Khánh cắt được số ngôi sao là:

9 + 3 = 12 (ngôi sao)

Đáp số: 12 ngôi sao.

III. Dạng toán: Giải bài toán theo tóm tắt

Tìm hiểu phần tóm tắt xem bài toán cho biết gì, hỏi gì, từ đó tìm phép tính thích hợp rồi giải bài toán.

Ví dụ: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gà:                     13 con

Vịt nhiều hơn gà: 5 con

Vịt:                   ... con?

Giải:

Có số con vịt là:

13 + 5 = 18 (con)

Đáp số: 18 con vịt.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!