Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

I. Kiến thức cần nhớ

1. Giải bài toán về thêm một số đơn vị

Ví dụ: Trên khay có 8 quả trứng. Mẹ cho thêm 4 quả trứng vào khay. Hỏi trong khay có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Tóm tắt

Có:           8 quả trứng

Thêm:      4 quả trứng

Có tất cả: ... quả trứng?

Bài giải

Trong khay có tất cả số quả trứng là:

8 + 4 = 12 (quả)

Đáp số: 12 quả trứng.

=> Phương pháp giải:

- Bước 1: Em tìm hiểu bài toán - Tóm tắt

- Bước 2: Em tìm cách giải bài toán.

  Với bài toán về thêm một số đơn vị ta thường dùng phép cộng để giải bài toán.

- Bước 3: Em giải bài toán.

- Bước 4: Em kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

2. Giải bài toán về bớt một số đơn vị

Ví dụ: Đàn lợn nhà An có 13 con, mẹ đã bán đi đi 3 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Tóm tắt

Có:      13 con lợn

Bán:      3 con lợn

Còn lại: ... con lợn?

                                                         Bài giải

Đàn lợn nhà An còn lại số con là:

13 – 3 = 10 (con)

Đáp số: 10 con lợn.

Phương pháp giải:

-  Bước 1: Em tìm hiểu bài toán - Tóm tắt

- Bước 2: Em tìm cách giải bài toán.

  Với bài toán về thêm một số đơn vị ta thường dùng phép trừ để giải bài toán.

- Bước 3: Em giải bài toán.

- Bước 4: Em kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

II. Dạng toán: Toán có lời văn về thêm một số đơn vị

Xem lại phần Phương pháp giải ở mục 1 phần I.

Ví dụ: Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn nữa chạy đến chơi cùng. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Tóm tắt

Có:              8 bạn

Thêm:         4 bạn

Có tất cả:    ... bạn?

Bài giải

Có tất cả số bạn chơi kéo co là:

8 + 4 = 12 (bạn)

Đáp số: 12 bạn.

III. Dạng toán: Toán có lời văn về bớt một số đơn vị

Xem lại phần Phương pháp giải ở mục 2 phần I.

Ví dụ: Có 10 con chim đậu trên cành, sau đó có 4 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?

Giải:

Tóm tắt

Có: 10 con chim

Bay đi: 4 con chim

Còn lại: ... con chim?

Bài giải

Trên cành còn lại số con chim là:

10 – 4 = 6 (con)

Đáp số: 6 con chim.

IV. Dạng toán: Giải bài toán theo tóm tắt

Tìm hiểu phần tóm tắt xem bài toán cho biết gì, hỏi gì, từ đó tìm phép tính thích hợp rồi giải bài toán.

Ví dụ: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 45 con gà

Bán: 12 con gà

Còn lại: ... con gà?

Giải:

Còn lại số con gà là:

45 – 12 = 33 (con)

Đáp số: 33 con gà.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!