Bảng chia 2

I. Kiến thức cần nhớ - Sách Kết nối tri thức

II. Dạng bài: Nêu phép chia 2 dựa vào bảng nhân 2

- Em tính kết quả phép chia 2 dựa vào bảng nhân 2 hoặc nhẩm theo phép nhân.

* Ví dụ: Tính nhẩm

a, 18 : 2                                   

b, 20 : 2

Giải

a, Ta nhẩm  2 x 9 = 18 vậy 18 : 2 = 9                    

b, Ta nhẩm; 2 x 10 = 20 vậy 20 : 2 = 10

III. Dạng toán: Bài toán có lời văn

a, Dạng 1: Bài toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và yêu cầu tính giá trị của mỗi nhóm (biết giá trị mỗi nhóm bằng nhau).

* Phương pháp giải

- Lấy giá trị nhiều nhóm chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải.

* Ví dụ: Gói kẹo của mẹ gồm 12 chiếc, mẹ chia đều cho hai anh em. Hỏi mỗi người được bao nhiêu chiếc kẹo.

Giải

Mỗi người có số chiếc kẹo là:

12 : 2 = 6 (chiếc kẹo)

Đáp số: 6 chiếc kẹo.

b, Dạng 2: Bài toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, giá trị của mỗi nhóm và yêu cầu tính số nhóm (biết giá trị mỗi nhóm bằng nhau).

* Phương pháp giải

- Lấy giá trị nhiều nhóm chia cho giá trị mỗi nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải.

* Ví dụ : Bạn Lan có 8 hạt hoa hướng dương. Lan trồng mỗi hàng hai hạt hướng dương. Hỏi bạn Lan trồng được bao nhiêu hàng hoa hướng dương?

Giải

Bạn Lan trồng được số hàng hoa hướng dương là:

8 : 2 = 4 (hàng)

Đáp số: 4 hàng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!