Bảng chia 5

I. Kiến thức cần nhớ - Sách Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Tính giá trị phép chia 5

- Em tính kết quả phép chia 5 dựa vào bảng nhân 5 hoặc nhẩm theo phép nhân.

Ví dụ: Tính nhẩm

a, 20 : 5                         

b, 15 : 5

Giải

a, Ta nhẩm  5 x 4 = 20 vậy 20 : 5 = 4                    

b, Ta nhẩm  5 x 3 = 15 vậy 15 : 5 = 3

III. Dạng toán: Bài toán có lời văn

a, Dạng 1: Bài toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và yêu cầu tính giá trị của mỗi nhóm (biết giá trị mỗi nhóm bằng nhau).

* Phương pháp giải

- Lấy giá trị nhiều nhóm chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải.

* Ví dụ: Bé đi hái được tất cả 15 quả na. Bé chia đều số na vào 5 đĩa. Hỏi Bé có bao nhiêu đĩa na?

Giải

Bé có số đĩa na là:

15 : 5 = 3 (đĩa)

Đáp số: 3 đĩa na.

b, Dạng 2: Bài toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, giá trị của mỗi nhóm và yêu cầu tính số nhóm (biết giá trị mỗi nhóm bằng nhau).

* Phương pháp giải

- Lấy giá trị nhiều nhóm chia cho giá trị mỗi nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải.

* Ví dụ :Ngày hôm qua, bác Đăng đã trồng được 30 cây xanh. Mỗi hàng bác trồng 5 cây xanh. Hỏi hôm qua bác Đăng đã trồng bao nhiêu hàng cây?

Giải

Hôm qua bác Đăng đã trồng số hàng cây là:

30 : 5 = 6 (hàng)

Đáp số: 6 hàng cây. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!