Bảng cộng (qua 10)

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Tính nhẩm

Tính nhẩm giá trị các phép tính dựa vào bảng cộng hoặc dựa vào 2 cách đã học ở các bài trước (tính bằng cách đếm thêm (đếm tiếp) hoặc tách số).

Ví dụ 1: Tính nhẩm:

9 + 6                                        8 + 3

7 + 7                                        6 + 6

Giải:

9 + 6 = 15                                8 + 3 = 11

7 + 7 = 14                                6 + 6 = 12

Ví dụ 2: Số ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

Giải:

Ta có:     6 + 9 = 15

               8 + 5 = 13

               9 + 3 = 12

Vậy ta có kết quả như sau:

Ví dụ 3: Tìm tổ ong cho gấu.

Giải:

Ta có: 9 + 4 = 13 ;                   8 + 7 = 15.

Vậy ta có kết quả như sau:

III. Dạng toán: Tìm số còn thiếu trong phép cộng có tổng cho trước dựa vào bảng cộng

- Xem lại các phép tính trong bảng cộng (qua 10).

- Điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                   6 + ... = 14

Giải:

Nhẩm: 6 + 8 = 14.

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 8.

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                   9 + ... = 12

Giải:

Nhẩm: 9 + 3 = 12.

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 3.

IV. Dạng toán: Tính giá trị biểu thức

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ 1: Tính: 6 + 5 + 4.

Giải:

 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15

Ví dụ 2: Tính:  8 + 7 – 2.

Giải:

 8 + 7 – 2 = 15 – 2 = 13

V. Dạng toán: So sánh

- Tính giá trị hai vế (nếu cần) rồi so sánh kết quả với nhau.

- Cách so sánh các số có hai chữ số:

• Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

• Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Ví dụ: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô có dấu "?".

Giải:

VI. Dạng toán: Toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề bài.

- Tìm cách giải cho bài toán.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại cách giải và kết quả của bài toán.

Ví dụ: Tuần trước tổ em đạt được 8 điểm tốt, tuần này tổ em đạt được 9 điểm tốt. Hỏi trong hai tuần tổ em được tất cả bao nhiêu điểm tốt?

Giải:

Trong hai tuần tổ em được tất cả số điểm tốt là:

8 + 9 = 17 (điểm tốt)

Đáp số: 17 điểm tốt.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!