Bảng nhân 2

I. Kiến thức cần nhớ - Cánh diều

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

II. Dạng toán: Thực hiện phép tính 2 nhân với một số

Tìm giá trị của phép nhân 2 với một số bằng các phép cộng các số cách đều 2 đơn vị.  

Ví dụ: Tính nhẩm:

2 x 5                               2 x 7 

Giải

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 x 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

 

III. Dạng toán: Xác định giá trị của thừa số còn lại trong phép nhân 2

- Từ kết quả của phép nhân 2, xác định số 2 được lấy bao nhiêu lần.

- Giá trị tìm được chính là thừa số còn lại của phép nhân 2.

Ví dụ: Điền số vào chỗ chấm thích hợp:

2 x ……. = 16                         2 x ……. = 8

Giải

2 x ……. = 16. Vậy 2 được lấy 8 lần. Ta được phép tính: 2 x 8 = 16.

2 x ……. = 8. Vậy 2 được lấy 4 lần. Ta được phép tính: 2 x 4 = 8.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!