Bảng nhân 2

I. Kiến thức cần nhớ - Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Thực hiện phép tính 2 nhân với một số

Tìm giá trị của phép nhân 2 với một số bằng các phép cộng các số cách đều 2 đơn vị.  

Ví dụ: Tính nhẩm:

2 x 5                               2 x 7 

Giải

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 x 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

 

III. Dạng toán: Đếm cách 2

- Bài toán thường đưa ra một dãy các số cách 2 và yêu cầu em hoàn thiện.

- Em cộng liên tiếp 2 đơn vị để hoàn thành dãy đếm cách 2 đó.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Giải

IV. Dạng toán: Bài toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề: bài toán thường đưa ra các giá trị giống nhau và yêu cầu tính giá trị một số nhóm

- Tìm cách giải bài toán: muốn tìm giá trị một số nhóm, ta lấy giá trị một số hạng nhân với số nhóm.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải. 

Ví dụ: Một con gà có 2 cái chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu cái chân? 

Giải

6 con gà có số chân là:

2 x 6 = 12 (cái chân)

Đáp số: 12 cái chân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!