Bảng nhân 5

I. Kiến thức cần nhớ - Cánh diều

II. Dạng toán: Thực hiện phép tính 5 nhân với một số.

Tìm giá trị của phép nhân 5 với một số bằng các phép cộng các số cách đều 5 đơn vị.

Vì dụ: Tính: 

5 x 4                     5 x 6

Giải

5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20                  

5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

III. Dạng bài: Xác định giá trị của thừa số còn lại trong phép nhân 5

- Từ kết quả của phép nhân 5, xác định số 5 được lấy bao nhiêu lần.

- Giá trị tìm được chính là thừa số còn lại của phép nhân 5.

Ví dụ: Điền số vào chỗ chấm thích hợp:

5 x …… =  40                          5 x ……. = 20

Giải

5 x ……. = 40. Vậy 5 được lấy 8 lần. Ta được phép tính: 5 x 8 = 40

5 x ……. = 20. Vậy 4 được lấy 4 lần. Ta được phép tính: 5 x 4 = 20

IV. Dạng toán: Đếm thêm 5 đơn vị

- Bài toán thường đưa ra một dãy các số cách 5 và yêu cầu em hoàn thiện.

- Em cộng liên tiếp 5 đơn vị để hoàn thành dãy đếm cách 5 đó.

Ví dụ: Hãy đếm thêm 5 và điền số thích hợp vào ô trống: 

Giải

Luyện bài tập vận dụng tại đây!