Bảng nhân 5

I. Kiến thức cần nhớ - Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Thực hiện phép tính 5 nhân với một số.

Tìm giá trị của phép nhân 5 với một số bằng các phép cộng các số cách đều 5 đơn vị.

Vì dụ: Tính: 

5 x 4                     5 x 6

Giải

5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20                  

5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

III. Dạng toán: Đếm thêm 5 đơn vị

- Bài toán thường đưa ra một dãy các số cách 5 và yêu cầu em hoàn thiện.

- Em cộng liên tiếp 5 đơn vị để hoàn thành dãy đếm cách 5 đó.

Ví dụ: Hãy đếm thêm 5 và điền số thích hợp vào ô trống: 

Giải

IV. Dạng toán: Bài toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề: bài toán thường đưa ra các giá trị giống nhau và yêu cầu tính giá trị một số nhóm

- Tìm cách giải bài toán: muốn tìm giá trị một số nhóm, ta lấy giá trị một số hạng nhân với số nhóm.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải. 

Ví dụ: Mỗi kệ sách có 5 lọ hoa. Hỏi 3 kệ sách có tất cả bao nhiêu lọ hoa?

Giải

Số lọ hoa trên cả 3 kệ sách là:

5 x 3 = 15 ( lọ)

Đáp số: 15 lọ hoa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!