Chắc chắn, có thể, không thể

I. Kiến thức cần nhớ

Quan sát tranh, mô tả khả năng xảy ra (có thể, chắc chắn, không thể), từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Ví dụ: Mỗi bạn Mai, Nam, Việt lấy một quả bóng trong hộp như hình dưới đây.

• Mai chắc chắn lấy được bóng xanh.

• Việt có thể lấy được bóng xanh

• Nam không thể lấy được bóng xanh.

II. Dạng toán: Chọn từ chắc chắn, có thể hay không thể để điền vào chỗ chấm cho phù hợp

Ví dụ: Có thể, chắc chắn hay không thể?

a) Thẻ được chọn .?. có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn .?. có số 90.

c) Thẻ được chọn .?. có số 60.

Giải:

a) Thẻ được chọn chắc chắn có số tròn chục (Vì các số 30, 60, 80 đều là số tròn chục).

b) Thẻ được chọn không thể có số 90 (Vì trong 3 thẻ không có thẻ nào có số 90).

c) Thẻ được chọn có thể có số 60 (Vì trong 3 thẻ có 1 thẻ có số 60).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!