Chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng

1. Nghe – viết : Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)

? Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng : Bác Hồ

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (chúc, trúc) : cây …, … mừng.

    (chở, trở) : … lại, che …

b) (bệt, bệch) : ngồi …, trắng …

    (chết, chếch) : chênh …, đồng hồ …

Trả lời :

a)

- cây trúc, chúc mừng

- trở lại, che chở

b)

- ngồi bệt, trắng bệch

- chênh chếch, đồng hồ chết

Luyện bài tập vận dụng tại đây!