Chính tả: Bạn của Nai nhỏ

Phương pháp:

- Phân biệt khi viết ng/ngh:

 + Viết ngh khi sau nó là e, ê, i, êu, iêu, iêng, iên…

+ Viết ng trong các trường hợp còn lại.

1. Tập chép :

Bạn của Nai Nhỏ

    Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.

    Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.

?

- Bài chính tả có mấy câu ?

- Chữ đầu câu viết thế nào ?

- Cuối câu có dấu câu gì ?

Trả lời :

- Bài chính tả có 3 câu.

- Chữ đầu câu phải viết hoa

- Cuối câu có dấu chấm.

2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh ?

…ày tháng, …ỉ …ơi, …ười bạn, …ề nghiệp

Trả lời : ngày tháng, nghngơi, người bạn, nghề nghiệp

3. Điền vào chỗ trống :

a) tr hay ch ?

cây …e, mái …e, …ung thành, …ung sức

Trả lời : cây tre, mái che, trung thành, chung sức.

b) đổ hay đỗ ?

… rác, thi …, trời … mưa, xe … lại

Trả lời : đổ rác, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Luyện bài tập vận dụng tại đây!