Chính tả: Bé Hoa

1. Nghe – viết: Bé Hoa ( từ Bây giờ, Hoa đã là chị … đến đưa võng ru em ngủ.)

2. Tìm những từ có tiếng chứ vần ai hoặc ay :

a) Chỉ sự di chuyển trên không: bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: chảy

c) Trái nghĩa với đúng: sai

3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

              …ắp xếp, …ếp hàng, sáng …ủa, xôn …ao

Trả lời : sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao.

b) ât hay âc ?

              gi… ngủ, th… thà, chủ nh…, nh… lên

Trả lời : giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên.