Chính tả: Bé nhìn biển

1. Nghe – viết: Bé nhìn biển (3 khổ thơ đầu).

?

- Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ?

Mỗi dòng có 4 tiếng.

- Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Nên viết từ ô thứ 3 hoặc thứ 4.

2. Tìm tên các loài cá :

a) Bắt đầu bằng ch : cá chim, cá chép, cá chỉ vàng, cá chuối, các chạch, cá chày, cá chuồn, cá chình, cá chọi,…

b) Bắt đầu bằng tr : cá trắm, cá trê, cá trôi, cá tra, cá trích,…

3. Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Em trai của bố : chú

- Nơi em đến học hằng ngày : trường

- Nộ phận cơ thể dùng để đi : chân

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã :

- Trái nghĩa với khó : dễ

- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : cổ

- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi : mũi