Chính tả: Bím tóc đuôi sam

Phương pháp :

- Viết lại chính xác, trình bày đúng một đoạn đối thoại trong bài: "Bím tóc đuôi sam".

- Luyện viết đúng quy tắc chính tả với yên, iên: 

+ Viết yên trong trường hợp viết tiếng : yên lặng, yên tĩnh, …

 + Viết iên” trong trường hợp viết vần của tiếng : nàng tiên, miên man, …

+ Ngoài ra cần lưu ý một số trường hợp “yên” cũng là vần nhưng trước đó phải có âm đệm “u” như các trường hợp sau : uyên thâm, quyến luyến

1. Tập chép : Bím tóc đuôi sam (từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc … đến em sẽ không khóc nữa)

? Bài chính tả có những dấu câu gì?

Dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu chấm, dấu phẩy.

2. Điền vào chỗ trống iên hay yên?

… ổn, cô t…, chim …, thiếu n…

Trả lời : yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

3. Điền vào chỗ trống :

a) r, d hay gi :

… dẻ, cụ …à, …a vào, cặp …a

Trả lời : da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da.

b) ân hay âng :

v… lời, bạn th…, nhà t…`, bàn ch…

Trả lời : vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!