Chính tả: Bông hoa Niềm Vui

1. Tập chép : Bông hoa Niềm Vui ( từ Em hãy hái … đến cô bé hiếu thảo )

 ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Em, Chi, Một, Một.

2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng có hoặc :

a) Trái nghĩa với khỏe : yếu

b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ : kiến.

c) Cùng nghĩa với bảo ban : khuyên

3. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp :

a) rối – dối ; rạ - dạ

- Cuộn chỉ bị rối tung lên.

- Nói dối là hành động rất xấu.

- Cánh đồng sau khi gặt xong chỉ còn trơ lại những gốc rạ.

- Gọi dạ bảo vâng.

b) mỡ - mở ; nữa – nửa

- Con mèo cố với hộp mỡ trên bếp để ăn vụng.

- Cô giáo mở cửa và bước vào lớp.

- Em phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa.

- Minh chia cho em một nửa gói kẹo.