Chính tả: Bóp nát quả cam

1. Nghe – viết :

Bóp nát quả cam

    Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ  con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý.

? Những chữ cái nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao phải viết hoa ?

- Chữ đầu trong tên bài chính tả : Bóp

- Tên riêng : Quốc Toản

- Những chữ đứng đầu câu : Thấy, Vua.

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

-                           Đông …ao thì nắng, vắng …ao thì mưa.

-                                                       Con công hay múa

Nó múa làm …ao

Nó rụt cổ vào

Nó …òe cánh ra.

                                                                       Đồng dao

-                                                      Con cò mà đi ăn đêm

                                            Đậu phải cành mềm, lộn cổ …uống ao

                                                        Ông ơi, ông vớt tôi nao

                                            Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

                                                        Có …áo thì …áo nước trong

                                            Chớ …áo nước đục đau lòng cò con.

                                                                                            Ca dao

Trả lời :

-                           Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

-                                                        Con công hay múa

Nó múa làm sao

Nó rụt cổ vào

xòe cánh ra.

-                                                               Con cò mà đi ăn đêm

  Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.

b)hay i ?

    Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cưới chúm ch…m, t…ng nói d…u dàng, dễ thương. Như một cô t…n bé nhỏ, Thủy T…n thích giúp đỡ mọi người, kh…n ai cũng yêu quý.

Trả lời :

    Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cưới chúm chím, tiếng nói du dàng, dễ thương. Như một cô tn bé nhỏ, Thủy Tn thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!