Chính tả: Cây và hoa bên lăng Bác

1. Nghe – viết : Cây và hoa bên lăng Bác (từ Sau lăng … đến tỏa hương ngào ngạt.)

?

Tìm và tập viết các tên riêng có trong bài chính tả.

- Các tên riêng có trong bài chính tả : Sơn La, Nam Bộ.

2. Tìm các từ :

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy,… : dầu

- Cất, giữ kín, không để cho ai thấy hoặc biết : giấu

- (Qủa, lá) rơi xuống đất : rụng

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa : cỏ

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu :

- Vật dùng để quét nhà : chổi.