Chính tả: Cây xoài của ông em

1. Nghe – viết : Cây xoài của ông em ( từ Ông em trồng … đến bày lên bàn thờ ông )

2. Điền vào chỗ trống g hay gh ?

- Lên thác xuống …ềnh

- Con …à cục tác lá chanh.

- …ạo trắng nước trong

- …i lòng tạc dạ

Trả lời :

- Lên thác xuống ghềnh

- Con gà cục tác lá chanh.

- Gạo trắng nước trong

- Ghi lòng tạc dạ

3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

- Nhà …ạch thì mát, bát …ạch ngon cơm.

-              Cây …anh thì lá cũng …anh

           Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Trả lời :

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

-              Cây xanh thì lá cũng xanh

           Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hay ương ?

- Th… người như thể th… thân

-            Cá không ăn muối cá …

       Con cãi cha mẹ, trăm đ… con hư.

Trả lời :

- Thương người như thể thương thân

-            Cá không ăn muối cá ươn

       Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.