Chính tả: Cháu nhớ Bác Hồ

1. Nghe – viết : Cháu nhớ Bác Hồ (từ Đêm đêm … đến Bác hôn.)

? Những từ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

Những từ phải viết hoa đó là :

- Tên riêng : Bác.

- Những chữ đầu câu thơ : Đêm, Giở, Nhìn, Nhìn, Càng, Ôm.

2. Điền vào chỗ trống :

a) ch hay tr ?

…ăm sóc, một …ăm, va …ạm, …ạm y tế

Trả lời :

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế.

b) êt hay êch ?

ngày T…, dấu v…, chênh l…, d… vải

Trả lời :

ngày Tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải.

3. Thi đặt câu nhanh :

Gợi ý :

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr :

- Minh là một cô bé chăm chỉ học tập.

- Khuôn mặt bé Minh rất tròn trịa.

b) Với từ chứa tiếng có vần êt hoặc êch.

-  Hôm nay bà rất mệt mỏi.

- Ban đêm, tiếng ếch kêu râm ran ngoài đồng ruộng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!