Chính tả: Chuyện bốn mùa

1. Tập chép : Chuyện bốn mùa (từ Xuân làm cho … đến đâm chồi nảy lộc.)

? Tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính tả.

- Bài chính tả có các tên riêng sau : Xuân, Hạ, Thu, Đông

- Cách viết : viết hoa chữ đầu tiên của tên riêng.

2. 

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

-    (Trăng) Mồng một …ưỡi trai,

      Mồng hai …á …úa.

-    Đêm tháng …ăm chưa …ằm đã sáng

     Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

                                                Tục ngữ

Trả lời :

-    (Trăng) Mồng một lưỡi trai,

      Mồng hai lá lúa.

-    Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

     Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

-     Kiến cánh vỡ tổ bay ra

      Bao táp mưa sa gần tới.

-     Muốn cho lúa nay bông to

Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

                                                 Tục ngữ

Trả lời :

-     Kiến cánh vỡ tổ bay ra

      Bão táp mưa sa gần tới.

-     Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa kĩ, phân gio cho nhiều.

3. Tìm trong Chuyện bốn mùa :

a) 2 chữ bắt đầu bằng l, 2 chữ bắt đầu bằng n.

- Bắt đầu bằng l : là, lộc, làm, lửa, lại, lúc, lá.

- Bắt đầu bằng n : nàng, nảy, nắng, nào,

b) 2 chữ có dấu hỏi, 2 chữ có dấu ngã.

- Chữ có dấu hỏi : bảo, nảy, phải, nghỉ, bưởi, chỉ, chẳng, thủ thỉ, lửa, ngủ, mải, vẻ, ủ, để.

- Chữ có dấu ngã : cũng, cỗ, mỗi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!