Chính tả: Có công mài sắt, có ngày nên kim

Phương pháp :

- Viết đúng hình thức một đoạn văn, chữ đầu tiên lùi vào một ô trống.

- Lưu ý một số từ phải viết đúng chính tả: thỏi sắt, giống, sẽ, thành tài.

- Phân biệt khi viết c/k, ghi nhớ tên bảng chữ cái.

1. Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim (từ Mỗi ngày mài … đến có ngày cháu thành tài)

Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

- Những chữ được viết hoa là: Mỗi, Giống

2. Điền vào chỗ trống c hay k ?

…im khâu, …ậu bé, …iên nhẫn, bà …ụ

Trả lời : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.

3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Trả lời :

4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết

Học thuộc lòng bằng cách quan sát và đọc nhẩm nhiều lần.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!