Chính tả: Cô giáo lớp em

1. Nghe-viết: Cô giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3)

?

- Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào ?

Trả lời :

- Mỗi dòng thơ 5 chữ

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa.

2. Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng.

3.

a) Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống?

                (che, tre, trăng, trắng)

                Quê hương là cầu … nhỏ

                Mẹ về nón lá nghiêng …

                Quê hương là đêm … tỏ

                Hoa cau rụng … ngoài thềm.

                                            Đỗ Trung Quân

Đáp án :

                Quê hương là cầu tre nhỏ

                Mẹ về nón lá nghiêng che

                Quê hương là đêm trăng tỏ

                Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

b) Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng.

Gợi ý :

- iên: cô tiên, thiên nhiên, liên quan, biên bản, kiên định, viên quan, …

- iêng: chiêng trống, biêng biếc, khiêng hàng, xiềng xích, cái kiềng, củ riềng, siêng năng, ...